Episode 1

Episode 1 S1E1 - Episode 1 2013

  • Released: 2013-10-05
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takaya Kamikawa, Taizo Harada, Tomoko Tabata, Seiko Iwaido, Ryota Murai, Mieko Harada
  • Director: Kiyotaka Taguchi