Episode 2

Episode 2 S2E2 - Episode 2 2013

  • Released: 2013-10-12
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takaya Kamikawa, Taizo Harada, Tomoko Tabata, Seiko Iwaido, Ryota Murai, Mieko Harada
  • Director: Akira Ogata