Episode 4

Episode 4 S4E4 - Episode 4 2013

  • Released: 2013-10-26
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Takaya Kamikawa, Taizo Harada, Tomoko Tabata, Seiko Iwaido, Ryota Murai, Mieko Harada
  • Director: Norio Tsuruta