Episode 9

Episode 9 S9E9 - Episode 9 2023

10 2

Tantai Minglang vows to hunt down his fugitive half-brother. After surviving their own fatal accident, Ye Xiwu and Tantai Jin's paths cross again.

  • Released: 2023-04-08
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Luo Yunxi, Bai Lu, Chen Duling, Deng Wei, Sun Zhenni, Apollo Yu, Geng Yeting, Huang Xin Yao, Zheng Guolin, Huang Haibing, Li Peien, He Zhonghua, Wang Yifei, Xiao Shunyao, Zhang Zhixi, Wang Xichao, Chen Bohao, Liu Min, Huang Yunyun, Zhao Shiyi  Show all >
    Li Jiahao, Wang Jiaxuan, Wang Jialin, Hu Yi Lin
  • Director: