Episode 34

Episode 34 S34E34 - Episode 34 2023

10 2

Cang Jiumin's clash with two demons causes a massive misunderstanding, and all mayhem breaks loose as his secrets are exposed in public.

  • Released: 2023-05-02
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre:
  • Stars: Luo Yunxi, Bai Lu, Chen Duling, Deng Wei, Sun Zhenni, Apollo Yu, Geng Yeting, Huang Xin Yao, Zheng Guolin, Huang Haibing, Li Peien, He Zhonghua, Wang Yifei, Xiao Shunyao, Zhang Zhixi, Wang Xichao, Chen Bohao, Liu Min, Huang Yunyun, Zhao Shiyi  Show all >
    Li Jiahao, Wang Jiaxuan, Wang Jialin, Hu Yi Lin
  • Director: