Chyornyy parus

  • Released:
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama
  • Stars: Boris Azarov, S. Barmichev, Fyodor Brest, Knyasev
  • Director: Sergei Yutkevich, K. Feldman, Georgi Zelondzhev-Shipov