The Adjutant of His Excellency

The Adjutant of His Excellency 1970

8 5

The Adjutant of His Excellency is a Soviet television mini-series which was produced in 1969 and is set during the Russian civil war

  • Released: 1970-04-07
  • Runtime: 377 minutes
  • Genre: Romance, War, Adventure
  • Stars: Vladimir Kozel, Yevgeni Shutov, Nikolai Timofeyev, Anatoli Papanov, Mikhail Kokshenov, Yevgeni Teterin, Pyotr Dolzhanov, Yuriy Solomin, Vladislav Strzhelchik, Aleksandr Milokostyj, Andrei Petrov, Viktor Pavlov, Mykola Hrytsenko, Valentin Grachyov
  • Director: Yevgeni Tashkov