The Stormy Night

The Stormy Night 1952

HK drama film.

  • Released: 1952-08-30
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Drama, Horror
  • Stars: Chen Juan-Juan, Wong Chun, Yan Jun, Patrick Tse Yin, Soo Chin, Ben Niu, Wu Jing-Ping, Cen Fan, Gong Qiuxia
  • Director: Griffin Yueh Feng