Miyamoto Musashi

Miyamoto Musashi 1929

Silent jidaigeki film

  • Released: 1929-10-17
  • Runtime: 79 minutes
  • Genre: History
  • Stars: Chiezō Kataoka, Ryōsuke Kagawa, Nobuko Fushimi, Michisaburō Segawa, Waichi Narimatsu, Yoneko Sakai, Seinosuke Hayashi, Hikaru Takiguchi
  • Director: Kintaro Inoue