The Trembing Gold Wings

The Trembing Gold Wings 1986

Forest workers need protection from bugs.

  • Released: 1986-01-01
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: War
  • Stars: Min Pang, Zhu Xinyun, Wang Yanping, Liu Tongyan, Liu Hanpu, Li Dayu
  • Director: Wang Xuexin