1921
5.875 8

Tells the story of a Communist Party's early history during the turbulent era, examining the remarkable Chinese revolutionary leaders' zeal and contrition for the ascension of the Chinese people.

  • Released: 2021-07-01
  • Runtime: 138 minutes
  • Genre: History, Drama
  • Stars: Yuan Wenkang, Huang Xuan, Elvis Han, Zhang Jingyi, Ni Ni, Shawn Dou, An Zehao, Wang Renjun, Michael Koltes, Xu Kai, Liu Jiayi, Darren Grosvenor, Ci Sha, Tong Liya, Thomas Fiquet, Liu Haoran, Daniel Krauser, Liu Shishi, Gao Mingyu Evans, Chen Kun  Show all >
    Song Jia
  • Director: Huang Jianxin, Zheng Dasheng