The Wandering Earth II

The Wandering Earth II 2023

7.7 119

A prequel to The Wandering Earth.

  • Released: 2023-01-22
  • Runtime: 173 minutes
  • Genre: Science Fiction, Action, Drama
  • Stars: Andy Lau, Li Xuejian, Andy Friend, Clara Lee Sung-min, Qing Huo, Ng Man-tat, Sha Yi, Zhu-Yan Manzi, Ning Li, Wu Jing, Wang Zhi, Zhang Yi, Kawawa Kadichi, Tong Liya, Hu Xianxu, Wu Enxuan, Li Luqi, Guo Yiqian, Gao Ang, Andrew Yan Hua  Show all >
    Ang Cin, Tony Nicholson, Li Ren, Ding Yanlai, Vladimir Ershov, Liu Jiayun, Liu Yin, Zheng Chuyi, Li Luqi, Hongwei Wang, Eric Xu, Wang Yitong, He Jinhelong, He Jinhejin, Li Yiran, Daniela Tassy, Wu Jingyi, Kong Dashan, Zhou Qiang, Li Peidong, Yang Hongtao, Huang Jiyuan, Fu Jiahao, Wang Lei, Zhu Chaoyi, Valentin Vorobev, Zhao Yesuo
  • Director: Frant Gwo