Ashura no Gotoku

Ashura no Gotoku

Kuniko Mukōda's masterpiece, a poignant and subtle portrait of the jealousy and suspicion that secretly swirl behind seemingly peaceful family relationships.

  • Released:
  • Runtime: 50 minutes
  • Genre: Family
  • Stars: Kaoru Yachigusa, Ayumi Ishida, Haruko Katō, Jun Fubuki, Ryudo Uzaki, Shin Saburi, Oji Michio, Shigeru Tsuyuguchi
  • Director: Ben Wada