Galileo: Forbidden Sorcery

Galileo: Forbidden Sorcery 2022

8 2

  • Released: 2022-09-17
  • Runtime: 103 minutes
  • Genre: TV Movie, Mystery, Crime
  • Stars: Masaharu Fukuyama, Yuko Araki, Tetsu Hirahara, Shigeki Nakanishi, Tomokazu Koshimura, Jun Hashizume, Nana Mori, Yu Sawabe, Ryōta Wada, Kosuke Suzuki, Nijiro Murakami, Katsumi Hyodo, Aki Asakura, Ikkei Watanabe, Masatoshi Nakamura, Kazuki Kitamura, Akiyuki Nasu
  • Director: Toshiyuki Mitsuhashi