Secret Chronicle - Prostitute Sacrifice

Secret Chronicle - Prostitute Sacrifice 1977

pinku from japan 1977

  • Released: 1977-07-18
  • Runtime: 63 minutes
  • Genre: History
  • Stars: Riko Izumi, Yuichi Shima, Goro Misaki, Aki Higashi, Kyōko Aizome, Jiro Kokubu, Yūichi Minato, Yasushi Matsuura, Kiyomi Yasuda, Hiroko Fuji, Takashi Seki, Kiyoshi Kinami, Yoko Sakaki, Keiko Nakano, Kazuo Aoyagi
  • Director: Mamoru Watanabe