Di Renjie and the Flying Demon Head

Di Renjie and the Flying Demon Head 2020

7.8 3

At the time of the Seven Temple Ceremony, a giant flying head appeared in the sky, and people panicked. Di Ren Jie and Helian Xiu Tu joined forces to investigate the case.

  • Released: 2020-11-06
  • Runtime: 98 minutes
  • Genre: Drama, Mystery, Fantasy
  • Stars: Luo Liqun, Li Ruoxi, Kristy Yang, Zhang Chunzhong, Vincent Zheng, Jiang Guojun, Yue Dongfeng, Liu Yiyan, Di Zhang, Wu Hao, Wu Zijing, Dong Xinle, Mu Sa, Dong Biaole, Shen Xin
  • Director: Huang He