18×2 Beyond Youthful Days

18×2 Beyond Youthful Days 2024

A journey begins to trace the memory of a first love, transcending the time and borders between Japan and Taiwan over a period of 18 years.

  • Released: 2024-03-14
  • Runtime: 123 minutes
  • Genre: Drama, Romance
  • Stars: Kaya Kiyohara, Joseph Chang, Shunsuke Michieda, Haru Kuroki, Takashi Yamanaka, Chu Chung-heng, Yu Fang, Kitamura Toyoharu, Figaro Tseng, Liao Hui-Jen, Chen Yan-Fei, Kuan-Yi Li, Chun Hong, Chu-Ping Liu
  • Director: Michihito Fujii