I Am 11-17

I Am 11-17 1970

  • Released: 1970-01-01
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: War
  • Stars: Boris Bystrov, Pavel Makhotin, Olga Novak, Yuri Volkov, Vsevolod Yakut, Nikolai Brilling, Viktor Shcheglov, Valery Kozinets, Olga Selezneva, Alexander Fedin, Vladimir Bamdasov, Serafim Zaitsev, Electrina Korneeva-Levitan, Vitaly Balagurov, Gennady Donyagin, Victor Znamerovsky, Vladimir Vasilyev, Tatyana Shtchukina
  • Director: Viktor Shcheglov