51 Depot

  • Released: 1961-10-01
  • Runtime: 120 minutes
  • Genre: Mystery, Drama
  • Stars: Sun Yongping, Sun Daolin, Liang Boluo, Wen Xiying, Shen Ren, Bi Ke, Gu Yelu, Deng Nan, Baoluo Li, Han Zhou, Cao Duo
  • Director: Liu Qiong