7 14651

Life and intrigue in an ancient Chinese court.

  • Released: 2018-09-30
  • Runtime: 116 minutes
  • Genre: Action, Adventure, Drama
  • Stars: Chao Deng, Li Sun, Ryan Zheng
  • Director: Yimou Zhang, Wei Li, Sujin Zhu