The Eight Hundred

The Eight Hundred 2020

7 156

In 1937, eight hundred Chinese soldiers fight under siege from a warehouse in the middle of the Shanghai battlefield, completely surrounded by the Japanese army.

  • Released: 2020-08-14
  • Runtime: 147 minutes
  • Genre: War, History, Drama, Action
  • Stars: Wang Qian-Yuan, Zhang Yi, Huang Zhizhong, Jiang Wu, Oho Ou, Du Chun, Vision Wei, Tang Yixin, Li Jiuxiao, Jerry Lee, Liang Jing, Hou Yong, Xin Baiqing, Yu Haoming, Yao Chen, Ryan Zheng Kai, Ailei Yu, Huang Xiaoming, Augusta Xu-Holland, Ethan Juan, Song Yang, Liu Xiaoqing, Huang Miyi, Pang Guochang, Gao Shuang, Thomas Fiquet
  • Director: Guan Hu