The Game of Marriage

The Game of Marriage 1971

Taiwanese romantic comedy.

  • Released: 1971-01-02
  • Runtime: 91 minutes
  • Genre: Romance, Comedy
  • Stars: Yueh Yang, Yan-yung Tso, Fang Hsin, Chang Ping-Yu, Ko Hsiang-Ting, Chiang Kuang-Chao, Ko Hsiao Pao, Shang-Kuan Liang, Yun Fei, Feng Hai, Hsiao-Fang Meng, Erh Liang, Wong Hoi, Tang Sheng
  • Director: Tang Sheng